Eri käyttäjäryhmien erityistarpeet

Yleisten saavutettavuusvaatimusten lisäksi eri käyttäjäryhmillä on omat erityistarpeensa:

  • Sokeat käyttäjät: Kaiken sisällön tulee olla tekstimuodossa, jotta ruudunlukuohjelma osaa lukea sen ääneen. Kuvista tulee olla tarjolla myös vaihtoehtoinen teksti eli alt-teksti. Tekstissä tulee olla riittävästi väliotsikoita ja sisältö jaoteltuna loogisiin sisältökokonaisuuksiin. Sivua tulisi pystyä käyttämään näppäimistöllä. Jos jokin asia on linkin takana, niin linkin tekstin pitäisi kertoa mihin linkki vie. Ladattavat tiedostot tulee olla toteutettu saavutettavasti. (Selovuo 2019, 108.)
  • Heikkonäköiset käyttäjät: Tekstin tulee olla tarpeeksi suurta ja rivivälin on oltava riittävä. Rakenteen tulee kestää selaimen zoomaus vähintään 200 %. Kirjasintyypin tulee olla selkeä ja helppolukuinen. Taustan ja tekstin välinen kontrasti on oltava riittävä, eikä väri yksistään saa antaa sisällölle merkitystä. Verkkosivuilla HTML-elementtejä tulee käyttää oikeaoppisesti ja sivun rakenne on oltava selkeä ja looginen. (Näkövammaistenliitto 2022.)
  • Kuuloaistin vajavuuden huomioiminen: Mitään sisältöä ei voi esittää vain äänimuodossa. Videoissa tulee olla tekstitys tai esittää se myös viittomakielellä. Videon sisältö voi olla tekstimuodossa, jolloin video on vain mediavastine ja auttaa esimerkiksi henkilöitä, joilla on lukivaikeuksia. Sisällön tulee olla selkeinä kokonaisuuksina ja esittämisessä on hyödynnetty visuaalisia keinoja. Yhteystietona on oltava muutakin kuin puhelinnumero. (Papunet 2022.)
  • Kognitiiviset ja kielelliset rajoitteet: Tekstin tulee olla sisällöllisesti selkeää. Yhteen lauseeseen vain yksi asia. Kielikuvien ja sanontojen käyttöä tulee välttää. Sisältö on oltava lyhyttä ja yksinkertaista, ja paloiteltu selkeiksi kokonaisuuksiksi väliotsikoilla, listoilla ja kuvilla. Keskeisin sisältö tulee korostaa visuaalisesti. Sisältöä voi tukea kuvilla, videoilla ja ääninauhoitteilla. Tekstissä ei tule käyttää tehosteina alleviivauksia, lihavointia eikä kursiivia. Myös isoilla kirjaimilla kirjoittamista tulee välttää. Teksti tulee tasata vasempaan reunaan. Käytettävien värien tulee olla selkeitä ja hillittyjä. Linkkien ja toimintojen tulee olla selkeitä ja informatiivisia. Toimintoja tulee ohjeistaa niin, että ne ovat ennakoitavissa. Mahdollinen sivuilla oleva liikkuva tai välkkyvä toiminta tulee olla helposti kytkettävissä pois. (Celia 2022.)
  • Kielelliset rajoitteet: Asiat tulee ilmaista lyhyesti ja selkeästi. Kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Asiat selostetaan yksi kerrallaan loogisessa järjestyksessä. Lukemista helpotetaan kuvaavilla väliotsikoilla. Tekstissä ei käytetä erikoistermistöä ja kaikki tarvittavat termit on selostettu. Vaikeita asioita selkeytetään esimerkein ja kuvilla sekä kaavioilla. (Celia 2022.)