Opinnäytetöitä

Koulutuspoluilla koetut vaikeudet ja tuki, kun oppijoilla on hahmotusvaikeuksia

Iisakka, Riikka ja Moilanen, Marju. 2017. ”Tää on vähän sekava tää koulutuspolku”: koulutuspoluilla koetut vaikeudet ja tuki, kun oppijoilla on hahmotusvaikeuksia

Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, erityispedagogiikka

Tutkielman tarkoitus oli kuvata ja ymmärtää tarkasteltavaa ilmiötä, koulunkäyntiä ja koulutuspolkuja, kun oppijoilla on hahmotusvaikeuksia. Pyrkimys oli tavoittaa ilmiön kannalta oppijoille merkityksellisiä asioita koulutuspolkujen eri vaiheissa. Vähän tutkittuja hahmotusvaikeuksia haluttiin tarkastella uudesta näkökulmasta, jotta oppijoita ja heidän koulunkäyntiään ymmärrettäisiin paremmin.

Ilmiötä lähestyttiin erityispedagogisesta ja kokemuksellisesta näkökulmasta. Tutkimusote oli fenomenologis-hermeneuttinen ja tarkastelu rajattiin koulukontekstiin. Tutkimusaineisto koostui kymmenen nuoren aikuisen koulutuspolkuihin kohdennetuista haastatteluista, joissa tutkimuskohteena olevat kokemuksille annetut merkitykset ilmaistiin. Aineisto analysoitiin hyödyntämällä laadullista sisällönanalyysiä.

Oppijoiden koulutuspoluille liittyi eri elämänalueille ulottuvia koulunkäyntiä kuormittavia vaikeuksia, jotka ympäristö tulkitsi usein väärin. Erityisen kuormittavaksi koulunkäynti koettiin peruskoulun yläluokilla ja toisen asteen koulutuksessa. Oppijat olivat koulutuspoluillaan itse vastuussa koulunkäynnistään eivätkä juuri saaneet kaipaamaansa tukea ulkopuolelta.

Löydösten perusteella oppijoiden koulutuspoluilla kokemat vaikeudet näyttävät liittyvän siihen, ettei hahmotusvaikeuksista tiedetä tai niitä tunnisteta, minkä vuoksi oppijoiden kokemat vaikeudet eivät tule ymmärretyiksi. Näin ollen oppijoiden yksilölliset tarpeet tulevat koulun puolelta usein sivuutetuiksi eivätkä oppijat saa kaipaamaansa tukea ja ohjausta. Tämä hankaloittaa oppijoiden selviytymistä ja koulutuspolkujen muotoutumista.

Avaa tutkielma tästä.

Ammatillisten kokemusasiantuntijoiden käsityksiä alakouluikäisestä lapsesta, jolla on visuo-spatiaalinen hahmotushäiriö

Jokinen, Teija. 2016. Ammatillisten kokemusasiantuntijoiden käsityksiä alakouluikäisestä lapsesta, jolla on visuo-spatiaalinen hahmotushäiriö

Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, erityispedagogiikka

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammatillisten kokemusasiantuntijoiden eli tässä tutkimuksessa koulupsykologien, erityisopettajien ja luokanopettajien käsityksiä lapsesta, jolla on visuo-spatiaalinen hahmotushäiriö. Tutkimuksen kohteena ovat käsitykset lapsen oppijuuteen ja kuntoutukseen liittyen. Visuospatiaalista hahmotushäiriötä ei ole juurikaan tutkittu kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena onkin osaltaan täydentää tietoa visuospatiaalisesta hahmotushäiriöstä ammatillisten kokemusasiantuntijoiden käsitysten kautta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin 12 puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla ja tutkimuksessa hyödynnettiin aineistolähtöistä fenomenografista tutkimusmenetelmää. Ammatillisten kokemusasiantuntijoiden käsityksistä luotu oppijakuva tuo esille moni-ilmeisen ja monella osaamisen alueella haasteita kohtaavan oppijan. Käsityksistä luotu kuntoutuskuva kuvastaa sekä kuntoutuksen järjestämisen haasteita että vaivattomuutta. Lapselle soveltuvien kuntoutusmenetelmien pohdinta tuo esille kaksi toisistaan eroavaa lähestymistapaa: koulun perinteisistä rakenteista ja toimintatavoista lähtevän tai yksilölähtöisen lähestymistavan.

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammatillisten kokemusasiantuntijoiden kuva lapsesta, jolla on visuo-spatiaalinen hahmotushäiriö, näyttäytyy yksiselitteiseen määritelmään vaikeasti sovitettavana. Kuntoutuskuvan kautta saatu käsitysten kuva puolestaan korostaa lapsen onnistuneen kuntoutuksen ja kokonaisvaltaisen huomioimisen lähtökohtana lapsen yksilöllisyyden tunnistamista.

Lisätietoa

Alakouluikäisen ADHD-lapsen visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteet arjessa vanhemman ja opettajan arvioimana

Elomaa, Sannamari & Suni, Hanna. 2015. ”Asiat ei liity toisiinsa hänen mielessään samalla lailla kuin muilla”: Alakouluikäisen ADHD-lapsen visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteet arjessa vanhemman ja opettajan arvioimana

Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, erityispedagogiikka

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten vanhemmat ja opettajat määrittelevät visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteet, miten he kokevat ne ja, miten he vastaavat lapsen haasteisiin arjessa. ADHD-lasten visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteita ei ole tutkittu aiemmin. Pro gradu -työ on osa Niilo Mäki Instituutin Hahku-hanketta (Hahmottamisen kuntoutus -hanke).

Aineisto kerättiin ekokulttuurista perhehaastattelumenetelmää (EPH) soveltaen niin, että haastattelussa huomioittiin ADHD:n ja visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteet. Lisäksi vanhempien ja opettajien haastatteluissa oli omat painotuksensa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Analyysina käytettiin sisällönanalyysia.

Tulokset osoittivat, että visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteita on vaikea havaita kouluympäristössä. Aineiston pohjalta muodostui uusi visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteiden määritelmä. Visuo-spatiaalinen hahmottamisen haaste on ulkoisen minän, “minä muiden joukossa”, hahmottaminen suhteessa fyysiseen ympäristöön ja sosiaalisten suhteiden normeihin sekä sisäisen minän, “minä itseni kanssa”, hahmottaminen suhteessa visuaaliseen informaatioon ja abstraktiin aikaan. Aineistosta löytyi myös kaksi äitityyppiä ”Asioiden selvittäjä” ja ”Arjen pyörittäjä”-äidit sekä kaksi opettajatyyppiä ”Yksilöä tukevan pedagogiikan omaavat” ja ”Yhteisöä tukevan pedagogiikan omaavat” -opettajat. Äiti- ja opettajatyypit yhdistäen muodostui neljä erilaista lapsen lähiympäristöä, jotka erosivat toisistaan yksilö- ja yhteisölähtöisyyden osalta. Visuo-spatiaalisen hahmottamisen haasteista tiedetään vähän ja asiasta toivotaan lisää tietoa sekä työkaluja arkeen.

Avaa tutkielma tästä.

Hahmottamisen haasteet ja kuulumisen rakentuminen lapsen arjessa

Hakasalo, Mari. 2015. Hahmottamisen haasteet ja kuulumisen rakentuminen lapsen arjessa

Pro gradu -tutkielma: Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteiden laitos, kasvatustiede

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä lapsen, jolla on hahmottamisen haasteita ja ADHD, arjesta. Keskeisenä nähtiin lapsen näkökulma, jolloin oire- ja ongelmakeskeisyydestä pyrittiin tietoisesti etääntymään.

Tutkimus asettui lapsuudentutkimuksen alueelle, ottaen huomioon sen keskeiset metodologiset lähtökohdat. Aineisto kerättiin lapsia haastattelemalla ja havainnoimalla. Tutkimukseen osallistui 7 lasta. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin mukaisesti kuulumisen (belonging) käsitettä hyödyntäen.

Lapsen kuulumisen rakentumisen kannalta tärkeää oli arjen helppous ja yhteenkuuluvuus. Helppoutta ja yhteenkuuluvuutta loivat läheiset ja tärkeät ihmissuhteet, joihin lapsi kiinnittyi ja joita kohtaan hän saattoi kokea samanlaisuutta. Mielekäs tekeminen, joka tuotti onnistumisen kokemuksia sekä säännöt ja struktuuri ja toisaalta valinnan vapaus arjessa edistivät lasten kuulumisen rakentumista. Kuulumattomuutta ruokkivat ensisijaisesti osaamattomuus ja ulkopuolisuus. Ympäristön tilallinen, ajallinen sekä sääntöihin ja käytäntöihin liittyvä vaikea hallittavuus tuottivat kuulumattomuutta. Ulkopuolisuus ja toiseuttaminen olivat ensisijaisesti seurausta yksinäisyydestä ja kiusaamisesta. Toimintapiirien näkökulmasta kuulumattomuutta ja tyytymättömyyttä tapahtui ensisijaisesti koulussa.

Tuloksista voidaan päätellä lapsen arjen olevan moninainen ja sisältävän vähintään yhden konkreettisen kuulumisen rakentumisen kohteen, joka tuottaa myönteistä arkea. Keskeisenä näyttäytyi lasten avoimuus ja halu kertoa arjestaan. Lisäksi koulu toimintapiirinä asettui ongelmia ja hankaluuksia tuottavaksi ympäristöksi lasten arjessa, jossa koettuja haasteita kohtaan lapset aktiivisesti kuulumistaan erilaisin keinoin rakensivat.

Avaa tutkielma tästä.