Niilo Mäki Instituutin Hahku-hanketoiminnan esittely

Nuorten Hahmola -hanke

Elokuussa 2021 Niilo Mäki Instituutissa käynnistyi uusi STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke ”NUORTEN HAHMOLA – vertaisuutta, tietoa, tukea ja tunnistamisen välineitä 15-19-vuotiaille hahmotusvaikeuksisille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville”.

Nuorten Hahmola -hanke toimii jatkumona aikaisemmille Hahku-hankkeille, jotka ovat keskittyneet peruskouluikäisiin ja Hahkun tietopalvelun rakentamiseen (vuosina 2014-2017) sekä työikäisiin ja Hahmola-oppimisympäristön luomiseen (vuosina 2018-2021). Uusi hanke kohdentuu näiden väliin jäävään, erittäin tärkeään ajanjaksoon ja täydentää aikaisempien hankkeiden tuotoksia. Nuorten Hahmola – hankkeen myötä käsitteen HAHKU voidaan määritellä muotoutuvan sanaparista hahmottamisen kuntoutuminen.

Hankkeen tavoitteena on, että nuoret ja heidän kanssaan toimivat tunnistavat ja hyväksyvät aiempaa paremmin hahmotusvaikeudet, niiden ilmenemisen sekä merkityksen opinnoissa, työssäoppimisessa, vertaissuhteissa ja yleisesti arjessa. Hankkeessa tullaan järjestämään vertaisryhmätoimintaa nuorille, joilla on todettu tai epäillään olevan hahmotusvaikeuksia. Lisäksi hankkeessa luodaan virtuaalinen alusta Nuorten Hahmola hahmotusvaikeuksia omaavien nuorten kohtaamispaikaksi. Nuorten Hahmolaan kootaan tietoa ja tukea sekä tunnistamisen välineitä hahmotusvaikeuksisille 15-19-vuotiaille nuorille, heidän läheisilleen ja nuorten kanssa toimiville tahoille. Yhteistyökumppaneiden kanssa Nuorten Hahmola -hankeen tavoitteena on edelleen tuottaa tietoa hahmotusvaikeuksista ja niiden tukemisesta.

Nuorten Hahmola -hanke jatkaa tietopalvelusivusto Hahku.fi ja Hahmola -oppimisympäristön kehittämistä sekä ylläpitoa. HAHKU-mentorikoulutukset jatkuvat, kohdentuen nyt myös yläkoulujen toimijoille. Hanke järjestää myös kaikille avoimia työpajoja sekä koulutusta hahmotusvaikeuksiin, niiden ilmenemiseen, tunnistamiseen ja tukeen liittyen niin nuorille ja vanhemmille, eri aloja edustaville ammattilaisille sekä järjestöjen toimijoille. Katso lisätietoja tapahtumat.

Nuorten Hahmola -hankkeen Hahku-tiimi

Nuorten Hahmola -hankkeen hankevastaavana toimi Suvi Ylönen. Hänen rinnallaan Hahku-tiimiin kuuluvat hankesuunnittelijat Marjo Naukkarinen ja Mika Haapoja.

Suvi on taustaltaan kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Häneltä löytyvät sekä laaja-alaisen- että varhaiserityisopettajan pätevyydet. Parhaillaan työn alla on myös hahmotusvaikeuksiin keskittyvä väitöskirja erityispedagogiikan jatko-opiskelijana. Suvi on aloittanut työskentelyn Niilo Mäki Instituutissa vuonna 2014 ensimmäisen HAHKU-hankkeen aikana.  Nuorten Hahmola -hankkeen aikana hän pitää luontevasti käsissään kokonaisuuden lankoja, luotsaa hanketta eteenpäin suunnitelmien mukaisesti, kouluttaa ja on mukana osallistumassa työpajoissa sekä muissa tapahtumissa.

Marjo on historiansa valossa koulunkäynnin ohjaaja, yhteiskuntaopin ope ja laaja-alainen erityisopettaja. Hän tarttui Hahkun matkaan vuonna 2020 tehdessään erityispedagogiikan opintojen tutkimusharjoittelun Työikäisten Hahku-hankkeessa ja kirjoittamalla pro gradu -tutkielman aiheenaan toisen asteen ammattilaisten kokemukset Hahku-mentorikoulutuksesta. Nuorten Hahmola -hankkeessa Marjon erityisenä tehtävänä on järjestöjen kanssa toteutettava yhteistyö, työpajoissa toimiminen ja kouluttaminen Suvin kanssa.

Mikan koulutuksellinen tausta on digipedagogiikassa, ohjelmoinnissa ja kasvatustieteissä. Hän on kiinnostunut myös visuaalisesta suunnittelusta ja työstää pro gradu -tutkielmaa, joka käsittelee esikouluikäisten kokemuksia digitaalisista oppimispeleistä. Mika on työskennellyt aikaisemmassa Työikäisten Hahku-hankkeessa tuntityöntekijänä ja päätynyt siten mukaan myös Nuorten Hahmola -hankkeeseen. Insinöörin taustansa mukaisesti hänen tehtävänään on toimia Nuorten Hahmolan teknisenä suunnittelijana, jonka vastuulla ovat muun muassa IT-sisällöt ja saavutettavuus verkossa.

Hahku-tiimin yhteystietoihin

Yhteistyökumppanit

Nuorten Hahmola -hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat ADHD-liitto ry, Aivoliitto ry, Autismiliitto, Suomen CP-liitto ry, Erilaisten oppijoiden liitto ry, Kuntoutussäätiö, Nuorten Talo -hanke sekä oppilaitosyhteistyössä Ammattiopisto Spesia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia.

Aiemmat Hahku-hankkeet

Vuosina 2014-2017 toteutettiin STEA:n rahoittama Hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hanke. Hankkeessa kehitettiiin Hahmotusvaikeuksien tietopalvelu www.hahku.fi ja olimme mukana toteuttamassa Vektor-oppimispeliä.

Vuosina 2018-2021 toteutuneen Työikäisten aikuisten Hahku -hankkeen aikana luotiin verkkoharjoitussivusto HAHMOLA, hahmottamisen taitojen ja strategioiden kehittämiseen. Hankkeessa järjestettiin Hahku-mentorikoulutuksia, joissa koulutettiin tukihenkilöitä tukemaan järjestelmällistä hahmottamisen taitojen harjoittelua. Mentorikoulutusten lisäksi järjestettiin asiantuntijakoulutuksia hahmottamisen vaikeuksista, niiden ilmenemisestä sekä tukemisesta yläkouluissa ja toisella asteella työskenteleville.

Mukana Hahku-hankkeessa ovat olleet Suomen keskeiset kolmannen sektorin erityisen tuen järjestöt: ADHD-liitto, Aivoliitto, Autismiliitto, Erilaisten oppijoiden liitto sekä Suomen CP-liitto. Lisäksi mukana ovat koulutusorganisaatioina Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulu.