Tilan hahmottamisen vaikeudet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että käytännössä lähes kaikilla hahmotusvaikeuksisilla on haasteita tilan hahmottamisessa. Tilan hahmottamisen vaikeudet voivat olla lieviä tai jopa itsenäistä elämistä rajoittavia. Hahmotusvaikeuden tunnistamista hankaloittaa se, että haasteet voivat ilmetä eri ihmisillä eri tavoin riippuen siitä, liikutaanko melko tutussa / vieraassa ympäristössä, ulko- / sisätiloissa tai rakennetussa ympäristössä / luonnossa.

Hahmotusvaikeudet ja motorinen suoriutuminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että motorisia taitoja vaativat tehtävät ja tilanteet voivat olla haasteellisia hahmotusvaikeuksien takia. Vaikeuksia saattaa ilmetä rakentamis-, kokoamis- ja muokkaamistehtävissä, oman kehon hahmottamisessa suhteessa tilaan, liikesarjojen oppimisessa sekä joukkuepallopeleissä muiden pelaajien / pallon suunnan ja nopeuden hahmottamisessa.

Ajan hahmottamisen vaikeudet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että hahmotusvaikeuksiin voi liittyä myös ajan hahmottamisen haasteita, jotka saattavat ilmetä vaikeuksina oppia kellonaikoja, viikonpäiviä ja kuukausia tai haasteina hahmottaa, kuinka paljon aikaa eri tehtävien tekemiseen kuluu. Vaikeuksia voi olla myös kalenterin käyttämisessä ja sovittuihin tapaamisiin oikeaan aikaan saapumisessa.

Numerot ja laskeminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että hahmotusvaikeuksiselle voi olla vaikeaa hahmottaa arjessa vastaan tulevia peruslaskutoimituksia, numerosarjoja ja numeroiden käyttöä erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi rahan riittävyyden arvioiminen tai laskujen maksaminen voi olla haasteellista.

Hahmotusvaikeudet ja sosiaaliset suhteet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että joillakin hahmotusvaikeuksisilla ilmenee kasvosokeutta ja monimutkaisten sosiaalisten tilanteiden hahmottamisen vaikeutta. Sosiaalisten suhteiden haasteissa on kuitenkin enemmän kyse välillisistä vaikeuksista, jotka voivat olla seurausta siitä, että hahmotusvaikeuksinen ei ole kertonut haasteistaan esimerkiksi junan vaihtamisen tai suunnistamisen suhteen.

Toimivat toimintamallit

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että omien vaikeuksien tiedostaminen ja niihin liittyvien tilanteiden ennakoiminen helpottavat arjessa toimimista. Jokapäiväisen elämän haasteet on helpompi kohdata, mikäli pystyy hyväksymään vaikeudet ja olemaan avoin sekä uskaltaa pyytää apua tarvittaessa.