Tapausesimerkki karttojen ja kuvien hahmottamisen haasteista

Näönkäytön asiantuntija Marja Lehmuskoski kertoo tapausesimerkin oppilaasta, joka ei saanut kartoista selvää muuten kuin värien perusteella päättelemällä. Oppilas pystyi tekemään karttatehtäviä soveltavalla tavalla hyvää muistiaan ja sanoittamista hyödyntämällä. Kuvien hahmottamisen vaikeudet ilmenivät muun muassa siten, että oppilaan oli mahdotonta hahmottaa ja nimetä mustavalkoisesta ääriviivakuvasta rumpupatteriston eri osia. Rumpuja konkreettisesti tutkimalla ja sanoittamalla se kuitenkin onnistui.

Millaisia haasteita hahmotushäiriöt tuovat oppiaineisiin

Neuropsykologi Pekka Räsäsen mukaan jokaisessa kouluaineessa voi olla sellaisia tehtävätilanteita, jotka edellyttävät tila- ja paikkasuhteisiin liittyvää ajattelua. Esimerkiksi karttojen, graafien ja pylväskuvioiden tulkitseminen saattaa tuottaa oppilaalle hankaluuksia, mikäli hänellä on vaikeuksia ymmärtää asioiden tilassa olevia tai visuaalisia suhteita. Matematiikkaan on sisäänrakennettu hahmottamista vaativia tekijöitä, mutta esimerkiksi kertotaulun ulkoa opettelu ei vaadi kovinkaan paljon spatiaalista ajattelua. Toisaalta ainekirjoitus saattaa sisältää ajasta ja paikasta toiseen liikkumista, jolloin sen kirjoittaminen edellyttää hahmottamiseen liittyvien mielikuvien käyttöä.

Millaisia haasteita hahmotushäiriöt aiheuttavat kirjoittamiseen tai tietokoneen käyttöön

Neuropsykologi Pekka Räsäsen kertoo, että hahmotushäiriöisellä oppilaalla saattaa olla vaikeuksia muistaa suuntia, minkä takia hän kirjainta kirjoittaessaan ohjaa kynää välillä väärään suuntaan ja tekee siihen ylimääräisiä säkäröitä. Mikäli oppilaan on vaikeaa hahmottaa, missä asiat ovat suhteessa toisiinsa, tuo se haasteita oppia näppäimien ja käyttöjärjestelmän komentojen sijainteja.

Tilan hahmottamisen vaikeudet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että käytännössä lähes kaikilla hahmotusvaikeuksisilla on haasteita tilan hahmottamisessa. Tilan hahmottamisen vaikeudet voivat olla lieviä tai jopa itsenäistä elämistä rajoittavia. Hahmotusvaikeuden tunnistamista hankaloittaa se, että haasteet voivat ilmetä eri ihmisillä eri tavoin riippuen siitä, liikutaanko melko tutussa / vieraassa ympäristössä, ulko- / sisätiloissa tai rakennetussa ympäristössä / luonnossa.

Hahmotusvaikeudet ja autolla ajaminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että peruuttamisen lisäksi vaikeuksia autolla ajamiseen tuovat suuntien, oman auton koon ja sijainnin sekä muiden tiellä liikkujien hahmottaminen. Haasteiden takia hahmotusvaikeuksinen saattaa jättää ajokortin kokonaan ajamatta, antaa kortin vanhentua tai ajaa vain täysin tuttuja reittejä pitkin.

Hahmotusvaikeudet ja motorinen suoriutuminen

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että motorisia taitoja vaativat tehtävät ja tilanteet voivat olla haasteellisia hahmotusvaikeuksien takia. Vaikeuksia saattaa ilmetä rakentamis-, kokoamis- ja muokkaamistehtävissä, oman kehon hahmottamisessa suhteessa tilaan, liikesarjojen oppimisessa sekä joukkuepallopeleissä muiden pelaajien / pallon suunnan ja nopeuden hahmottamisessa.

Ajan hahmottamisen vaikeudet

Hahku-hankkeen projektitutkija Suvi Ylönen kertoo, että hahmotusvaikeuksiin voi liittyä myös ajan hahmottamisen haasteita, jotka saattavat ilmetä vaikeuksina oppia kellonaikoja, viikonpäiviä ja kuukausia tai haasteina hahmottaa, kuinka paljon aikaa eri tehtävien tekemiseen kuluu. Vaikeuksia voi olla myös kalenterin käyttämisessä ja sovittuihin tapaamisiin oikeaan aikaan saapumisessa.